Gianduia 1865: Romantic Gianduia bulk | Caffarel

Gianduia 1865: Romantic Gianduia bulk

Gianduia 1865: Romantic Gianduia bulk

A romantic wrapper for this authentic and unique recipe: the classic Gianduia 1865

Ingredients: 

sugar, 28% Piedmont hazelnut, cocoa mass, whole milk powder, cocoa butter, almonds, vanilla powder. May contain soya

Gluten Free